Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony   www.sportowa13.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.10.2022r

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

brak opublikowanej cyfrowo mapy serwisu,

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • część plików graficznych nie ma odpowiedniego opisu dla osób niedowidzących,

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane niedogodności dla osób niepełnosprawnych na stronie internetowej.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia 10.02.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE NA TEMATY PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły : mail: sekretariat@sportowa13.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu 61 852 60 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Adres: Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Al. Niepodległości 32 61 -714 Poznań

BUDYNEK:

Do budynku prowadzi wejście główne od al. Niepodległości
Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd do wózków.
Szkoła  jest budynkiem 3 poziomowym nie posiadającym wind.
Przed budynkiem  znajduje  1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Szkoła nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni bądź wind zewnętrznych i wewnętrznych, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, wejścia nie posiadają  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

APLIKACJE MOBILNE:

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nie posiada aplikacji mobilnej.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa